Spetsialistidele

Loksa SRK püüab koostöös Tallinna ja Loksa Linnavalitsusega tõsta oma teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust ning teenuseid laiendada ja arendada. Ta pakub lisaks rehabilitatsiooniteenusele ka sõltuvuse ennetamise teenust laiemale sihtrühmale, tegeledes lisaks narkosõltuvusele ka arvutisõltuvusega ja sõltuvusega arvutimängudest ja rakendades Eesti jaoks uudset meetodit. Uuteks sihtgruppideks on  noored ja nende vanemad, uuteks teenusteks on eluoskuste ja kogemusõppe treeningud ning uus meetod on bioloogilise tagasiside treening (ingl k neurofeedback). Hakkame teenuseid ametlikult pakkuma mitte ainult sõltlastele ja nende lähedastele, vaid linnade vajadusi arvestades teeme ennetustööd ka teismeliste, lastevanemate ja noorte seas.

Projekti “Elavate linnad” raames osutavad teenused:

Teenus 1. Temaatilised seminarid: sõltlastele ja nende lähedastele. Seminaride teemad on seotud narkosõltuvuse ja alkoholismi ennetamisega, nt:

 • Psühhoaktiivsete ainete ja uimastite liigid ning nende toime
 • Sõltuvuse erinevad aspektid (bioloogiline, perekondlik jne)
 • Kuidas kindlaks teha, et inimene on midagi sisse võtnud, ja mida sel juhul teha?
 • Juriidilised aspektid ja testimise võimalused
 • Rehabilitatsiooni suunad ja võimalused
 • Ennetamine, märkamine, võrgustiku loomine

Teemad, mis on seotud arvutisõltuvusega ja riskikäitumisega Internetis:

 • Arvutimängude, arvutisuhtluse vastu huvi tekitavad tegurid, sõltuvuse tekkimise põhjused ning sõltuvuse ennetamine
 • Mis on sõltuvus ja kuidas see erineb mõõdukast (õigestterve) interneti ja arvuti kasutamisest?
 • Ohutud internetis ja peamised ohutuseeskirjad
 • Õiguslikud aspektid (õigusrikkumised internetis, isikuandmete avalikustamine jne)
 • Meditsiinilised aspektid (terviseprobleemid, raskemad haigused)
 • Kuhu pöörduda abi saamiseks?

Teenus 2. Eluks vajalike sotsiaalsete oskuste treeningud koostöös partneritega, interaktiivsete tundide abil tervisliku eluviisi ja ohutu käitumise õpetamine keskuse klientidele ja partneritele ning õppeasutuste, noortekeskuste, huvikoolide ja linnavalitsuste sotsiaalosakondade palvel ka teismelistele ja noortele. Treeningud kujutavad endast interaktiivseid tunde teismelistele ja noortele, kus neid õpetatakse ennetama HIV/AIDS-i, riskikäitumist ja sõltuvust. Treeningul käsitletakse riskikäitumise peamisi põhjusi noorte seas, seda, kuidas nakatutakse HIV-i ja teistesse sotsiaalselt ohtlikesse haigustesse, satutakse narkosõltuvusse jne. Tunnid põhinevad mittespetsiifilise profülaktika põhimõttel, mis vähendab nakatumise ohtu ja seega viib HIV-nakkuse leviku miinimumini. Tundides käsitletakse erinevaid teemasid, näiteks: „Õnn”, „Mina ja minu elu”, „Mees ja naine”, „Headus ja kurjus”, „Toimetulek probleemidega” jne. Osad tunnid on pühendatud HIV-nakkuse profülaktikale ja narkomaaniale. Iga programmi õppetund hõlmab erinevaid tegevusliike – noorte kogemuste arutelu, refleksiooni, rollimänge ja uute teadmiste omandamist.

Teenus 3. Kogemusõpe (sõltlastele ja riskikäitumisega noortele mõeldud spordi- ja rahvamängude elementidega dünaamilised mängud, sh arvutimängud, millele järgnevad analüüs ja tagasiside professionaalse psühholoogi poolt) on suunatud sellele, et kujundada oluliste otsuste vastuvõtmise, enesekontrolli arendamise ja grupi psühhoteraapia abil välja enda ja meeskonna vastutustunne. Osalejateks on keskuse kliendid ja klientide partnerid; õppeasutuste, noortekeskuste, huvikoolide ja linnavalitsuste sotsiaalosakondade palvel korraldatakse kogemusõpet teismelistele.

Teenus 4. Süvaõppepakett (nädalavahetuse väljasõidutreening).

Osalejateks on keskuse kliendid ja klientide partnerid; õppeasutuste, noortekeskuste, huvikoolide ja linnavalitsuste sotsiaalosakondade palvel korraldatakse süvaõpet teismelistele.

Ühel treeningul osaleb kuni 15 inimest. Sellel treeningul kasutatakse tervisliku eluviisi ja ohutu käitumise kujundamise ja eluks vajalike oskuste omandamise programmi elemente, kogemusõppemeetodeid ja dünaamilisi mänge ning samuti riski- ja sõltuvuskäitumise kunstiteraapiat (kirjeldus eespool). Teenus on suunatud sotsialiseerimisele ja grupis suhtlemisele. See õpetab vastutust võtma, initsiatiivi näitama ja teadlikult tervislikule eluviisile üle minema.

Teenus 5. Koostöö spetsialistidega (loengud, infotunnid). Osalejateks on korraga kuni 20 inimest, kes on noorsoo- ja sotsiaaltöötajad, isikud, kes töötavad teismeliste ja noortega, ning samuti need, kes puutuvad kokku sõltlastega ja sõltuvustest tulenevate probleemidega. Loengute ja infotundide teemad on samad, mis temaatilistel seminaridel – need seonduvad sõltuvustega ja sõltuvuste ennetamisega. Infotundide ja loengute eesmärk on teavitada noortega tegelevaid spetsialiste erinevate narkoainete omadustest, nende mõjust organismile, tarbimiskultuurist, narkomaania tekke põhjustest, selle avastamise võimalustest ja sellest, kuidas käituda olukordades, mis selle probleemiga seonduvad. Võrgustikutöö tugevdamiseks ja arendamiseks korraldame ümarlaudasid ja töökoosolekud.

Projekti esimese etapi käigus saadi partneritelt taotlus selliste organisatsioonide töövõrgustiku loomiseks, mis tegutsevad rehabilitatsiooni valdkonnas ja tegelevad sõltlaste taastusravi ja toetamisega. Sellise töövõrgustiku loomisest on huvitatud MTÜ Convictus Eesti, Nõmme Laste Turvakeksus, MTÜ Argentum ja Sillamäe Rehabilitatsioonikeskus. Selleks et luua ja toetada võrgustiku tööd, arendada koostööd avaliku sektoriga ning aidata lahendada teisi antud valdkonna probleeme, korraldatakse ümarlaudasid ja töökohtumisi organisatsioonidega, kes on huvitatud koostööst ja tugiteenuste arendamisest. Osalejad on antud valdkonna spetsialistid, vajadusel ka avaliku sektori esindajad.

Teenus 6Bioloogilise tagasiside meetodil põhinev treening. Uus teenus. Osalejad on sõltlased ja nende pereliikmed, käitumishäiretega noored ning riski- ja/või sõltuvuskäitumisega inimesed. Treeningut viiakse läbi vanemate või spetsialistide palvel ja vanemate loal. Bioloogilise tagasiside meetod seisneb selles, et patsient juhib enesekontrolli abil oma organismi erinevaid funktsioone eesmärgiga parandada oma üldist seisundit. See on käitumisteraapia üks liike – seadmepõhine kehale orienteeritud ravi.

Täiendavate küsimuste korral palun pöörduge projektijuhi Julia Kašina poole:

 • tel. +372 62 59 789; +372 569 34 165
 • e-mail: info@loksakeskus.org

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

744_2027-_VUFi_logo_jpg