Projekti Elavate linnad lõpetamine. Tulemused

Kallid sõbrad! Lugupeetud kolleegid!

On lõppenud projekt «Elavate Linnad», projekti realiseerimine sai võimalikuks  tänu Teie osalusele, samuti tänu Šveitsi  Vabaühenduste Fondi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusele.

Me väljendame oma sügavat lugupidamist ja suurt tänu projekti meeskonnale, kõikidele meie partneritele ja sõpradele, organisatsioonidele, kes aitasid meid ideid ellu viia ning toetasid projekti tegevust!

Projekt algas 2012 aasta lõpus ja lõppes 30. aprill 2014 aastal.

Projekti eesmärgiks oli – koostöös Tallinna ja Loksa linnavalitsustega tõsta Loksa SRK teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust klientidele, laiendada ja arendada keskuse teenuseid, pakkudes lisaks rehabilitatsiooniteenusele ka sõltuvuse ennetamisteenuse laiemale sihtrühmale, käsitledes lisaks narkosõltuvusele ka arvuti- ja arvutimängude sõltuvust ja rakendades uudset käitumishäirete korrigeerivat metodoloogiat – bioakustilist korrektsiooni.

Projekti raames on toimunud:

 • täiendkoolitused keskuse töötajatele, vabatahtlikele, välisspetsialistidele,
 • kohtumised ja ümarlaua vestlused valdkonna spetsialistidega ja avalike võimu esindajatega,
 • temaatilised seminarid täiskasvanutele ja teismeelistele,
 • eluoskuste treeningud lastele, teismelistele ja noortele,
 • Bioakustilise korrektsiooni seansid.

Seminarides ja treeningutes on osalenud teismeelised, noored, lapsevanemad ja õpetajad. Seminaride teemad käsitlesid erinevaid sõltuvusi (narko,- alko,- arvutisõltuvust) ja nende ennetamist.

Eluoskuste treeningute osalejad — lapsed, teismelised ja noored, õppisid probleemidega paremini toime tulla, õppisid nii endast kui ka teistest aru saada, omandasid oma eakaaslastega tervisliku suhtlemise oskusi, oskusi paremini lahendada konflikte, said positiivse koostöö ja grupisuhtlemise kogemuse, õppisid väljendada oma mõtteid ja üksteist kuulata ning leida ühiseid väärtushinnanguid jne.

Treeningud on korraldatud ja läbiviidud koostöös Kesklinna Valitusega, Justiitsministeeriumiga ja Viru Vanglaga, Argentum, Arengusammud MTÜ-dega, GAME Club, Juhkenthali Gümnaasiumiga ning Eesti Peintballi Clubiga.

Selle projekti raames korraldatud seminarides ja treeningutes on osalenud 392 inimest.

Keskus laiendab oma tegevust, pakkudes nüüd ka ennetuslikke üritusi – temaatilisi seminare täiskasvanutele ja teismeelistele, eluoskuste programmide treeninguid ja mänge käitumuslikke häirete ja sõltuvuste korrektsiooni bioakustilise meetodi järgi. Samuti Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti toel jätkuvalt osutame psühholoogilist, sotsiaalset ja rehabilitatsiooni abi/nõustamist sõltlastele ja nende lähedastele.

SRK Loksa projekt „Elavate Linnad”

744_2027-_VUFi_logo_jpgProjekti eesmärk:

Eesmärgiks on tõsta koostöös Tallinna ja Loksa Linnavalitsustega Loksa SRK teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust ning teenuseid laiendada ja arendada, pakkudes lisaks rehabilitatsiooniteenusele ka sõltuvuse ennetamise teenust laiemale sihtrühmale ja tegeledes lisaks narkosõltuvusele ka arvutisõltuvusega ja sõltuvusega arvutimängudest ning rakendades Eesti jaoks uudset meetodit. Uuteks sihtgruppideks on  noored ja nende vanemad, uuteks teenusteks on eluoskuste ja kogemusõppe treeningud ning uus meetod on bioloogilise tagasiside treening (ingl k neurofeedback). Hakkame teenuseid ametlikult pakkuma mitte ainult sõltlastele ja nende lähedastele, vaid vastavalt linnade vajadustele teeme ka ennetustööd teismeliste, lastevanemate ja noorte seas.

Alaeesmärgid:

 • Suurendada SRK Loksa suutlikkust sõltuvuste ennetamise ja rehabiliteerimise alal töötajate täiendõppe kaudu.
 • Alustada ja toetada sõltuvuste ennetamise ja rehabilitatsiooni valdkonna koostöövõrgustiku tööd.
 • Kaasata teenuste arendamisse ja läbiviimisse rehabilitatsiooni läbinud tervenevaid kliente ja nende sugulasi (kuni 30 inimest).
 • Luua kaasaegne treeningukeskus Loksa keskuse statsionaaris (Loksa rehabilitatsioonikeskuse territooriumil asuvas kõrvalmajas).
 • Pakkuda klientidele, lastevanematele, noortele ja teismelistele seminare ja treeningud, mis ennetavad ja korrigeerivad sõltuvust ja riskikäitumist.
 • Pakkuda Eestis uut, innovaatilist meetodit sõltuvuste ja riskikäitumise korrigeerimiseks – bioloogilist tagasisidet (kuni 200 treeningut, 20 klienti aastas).

Projekti tegevused:

 • Seminarid keskuse klientidele ( kuni 10 seminari)
 • Eluks vajalike sotsiaalsete oskuste treeningud (kuni 10 treeningut)
 • Kogemusõpe (kuni 10 treeningut)
 • Süvaõppepakett ( kuni 4 nädalavahetuse treeningut)
 • Seminarid ja infotunnid valdkonna spetsialistidele (kuni 10 seminari ja infotundi)
 • Ümarlauad, töökoosolekud kostööpartneritega (kuni 4 kohtumist)
 • Bioloogilise tagasiside meetodil põhinev treening (kuni 200 treeningut)
Projekti abikõlblikkuse periood (18 kuud) 01.11.2012 kuni 31.04.2014
Tegevus/aeg sihtrühm tegevuse sisu dokumendid
Avalikustamine/ november 2012, aprill 2014 pidevalt – vastavalt vajadusele ja planeeritud üritustele, koolitustele. otsesed sihtrühmad, (sõltlased ja nende lahedased, õppeasutused, valdkonna spetsialistid, noorsootöötajad jne. Teavitame meie sihtrühmad projekti üritustest, kolitustest ja muu võimalustest projekti osalemisel. Infolehed, infokirjad, partnerite kodulehed, linnalehed, artikkel ajalehes, teated.
Avaliku sektori teavitamine projektist, eestkoste tegevus, avalike teenuste riigi poolt finantseerimisvõimaluste otsimine/ 31.11.2012, 31.04.2013, 31.04.2014,/ vastavalt konkurrsite ja taotlusvoorude tähtpäevadele Tallinna ja Loksa Linnavalitsused, sotsiaalosakonnad, ministeeriumid, Tervise Arengu Instituut Tevitame läbi e-kirja projektist, meie teenuste arengust, projekti üritustest, koolituste teemadest, sihtgruppide ja valdkonna spetsialistide mittetulundussektorist vajadustest jms. Otsitakse võimalused teenuste (koolituste, treeningute ja BTS-treeningute) finantseerimiseks riigi eelarvest. Infolehed, ametlikud kirjad, projektide kavad
KYSKi büroo teavitamine Pidevalt, vastavalt vajadustele, planeeritule, kuid mitte rohkem, kui 5 päeva ennem ürituse/koolituse korraldamist, vahe- ja lõpparuannete tähtajal VÜF projekti koordinaator Teavitame projekti ürituste, koolituste ja ümarlaudade läbiviimisest ja muu olulist, sh ka vahearuanned. E-kirjad
meeskonna kohustuste väljatöötamine/ 01.11-31.11.2012 projekti meeskond sõlmitakse töölepingud, otsitakse projektijuhiassistenti töölepingud
koostööpartnerite teavitamine/ 01.-31.11.2012, 31.04.2013, 31.11.2013, 31.04.2014 koostööpartnerid teavitakse e-maili kaudu, kodulehe kaudu, isiklikult Infokirjad
Avalikkustamine/ 01.-31.11.2012, 31.04.2013, 31.11.2013, 31.04.2014 projekti sihtrühmad teavitakse kodulehe kaudu uudistes, partnerite kodulehtede kaudu, Tallinna ja Loksa ajalehtedes. Uudiste kiri
treeneritega kohtumine/ 15.-31.11.2012 treenerid toimub kohtumine treeneritega, sõlmitakse lepingud käsunduslepingud
temaatilised seminarid/ alates detsember 2012-kuni märts 2014, vastavalt vajadustele ja tellimustele. noored, lapsevanemad, kliendid Korraldatakse ja viiakse läbi temaatilised seminarid noortele/või keskuse klientidele/või lapsevanematele – vastavalt vajadustele Pildid, osalejate nimekiri, seminaari programm
BTS koolituse korraldamine/ november 2012 2 organisatsiooni töötajad Saadetakse järelepärimine ST.Peterbuuri, et osaleda koolitusel, ostetakse sõidupiletid, vormistatakse vajadusel viisad Venemaale, broneeritakse hoste jne. Järelepärimine, piletid, broneeringud.
BTS koolitus töötajatele/ detsember 2012 2 organisatsiooni töötajad Osalevad BTS-meetodi koolitusel St.Peterburis Osalemise tunnistused
Eluoskuste meetodite koolitus töötajatele/ detsember 2012 5 organisatsiooni töötajad Korraldatakse ja viiakse läbi koolitus, 3 päeva. Pildid, osalejate nimekiri, koolituse programm, tunnistused
BTS-ristvara ja tarkvara kompleksi ostmine/ detsember 2012 BTS-meetodi esindaja Eestis Ostetakse tarkvara ja ristvara kompleks BTS-meetodi jaoks Ostu-müügi tšekk
tehhnika ostmine/ detsember 2012 projekti meeskond Ostetakse sülearvuti, projektor ja ekraan. Ostu-müügi tšekk
Kodulehe uuendamine/ jaanuaar 2012 Potentsiaalsed kliendid, partnerid, avalikkus Toimub kodulehe uue versiooni väljatöötamine ja paiguldamine. Kodulehe link
Kogemusõppe treeningud/ jaanuar 2012-juuni 2013, september 2013-veebruaar 2014, vastavalt vajadustele ja tellimustele keskuse kliendid ja noored Korraldatakse ja viiakse läbi 1-2 kogemusõppe treeningud, kus osalevad noored ja/või keskuse kliendid, vastavalt vajadustele Pildid, osalejate nimekiri, koolituse programm, tunnistused
Kohtumine koostööpartneritega/ 01.2013, 08.2013, 03.2014 koostööpartnerid Korraldatakse kohtumine, kus arutleme kostöövõimalused, projekti tegevused, vajadused, konkreetsed võimalused koostööks, vastastikud kohustused jne. Kohtumise protokoll, vajadusel koostöökokkuleppe
BTS-treeningud/ 02.2013-03.2014, vastavalt klientide vajdustele ja tellimustele. keskuse klient või noor sõltlane Viiakse läbi psühholoogiline testimine ja selgitakse välja, kes vajab BTS-treeningut ja vastab programmile, algul võtame ühe kliendi-testida programmi ja treeningu. Psühholoogi kokkuvõtte ja soovitused
Eluoskuste treening/ 02.2013-05.2013, 09.2013-03.2014, vastavalt vajadustele ja tellimustele. noored, sõltlased kliendid Korraldatakse ja viiakse läbi 1 eluoskuste treening Loksas, milles osalevad ka välitreenerid supervisioonina Pildid, osalejate nimekiri, treeningu programm
Koostöö spetsialistidega/ veebruaar, aprill, juuni 2013. valdkonna spetsialistid Korraldatakse info-päev/ad valdkonna spetsialistidele või noorsootöötajatele sõltuvuste teemadel vastavalt vajadusele (saadame kutse ja küsitluse) Pildid, osalejate nimekiri, koolituse programm, tunnistused
Ümarlaud/ 03.2013, 06.2013 valdkonna spetsialistid, kostööpartnerid Korraldatakse ümarlaud, kus osalevad 5 MTÜ esindajad (“Tee päästmisele”, „Sillamäe Narkorehabilitatsiooni keskus”, „Sind ei jäeta üksi”, „Arengusammud“, „Convictus Eesti“, „Terve Eesti“…) Protokoll
Süvaõppepakett/ 04,05.06, 12.2013 sõltlaste pered, noored, teismeelised Skorraldatakse süvaõppetreening 1-2päeva, Loksa treeningukeskuses. Pildid, osalejate nimekiri, infopäeva kava
Projekti kokkuvõtte, lõpuaruanne/ 04.2014, 05.2014 projekti meeskond, KÜSK büroo Projekti tulemuste hindamine, lõppkokkuvõtte tegemine, aruannete koostamine ettekanne, lõpparuanne didgitaalselt ja paberkandjal
Projekti tulemuste avalikkustamine 04.2014-05.2014 partnerid, kliendid, avalik sektor, laiem ühiskond Teavitame meie sihtrühmad, partnereid, avaliku sektori esindajaid, laiem avalikkust projekti tulemustest ja tulevikuplaanidestl. E-kiri, kodulehe uudised, artikkel ajalehes, infolist.

Projekti “Elavate linnad” raames osutavad TEENUSED.

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Toetuse suurus: 36 493,68 euro.


Postrehabilitatsiooni- ja tugiteenuste kompleksi arendamine sõltlastele ja nende lähedastele

Eesmärk. Postrehabilitatsiooni teenuse ja tugiteenuste efektiivsuse suurendamine ning SRK Loksa tegevusvaldkonna laiendamine koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja Loksa Linnavalitsusega. Eesmärgi saavutamiseks korraldatakse osapooltega ümarlaudu ja konverents ning viiakse läbi grupitööd, milles osalevad partnerid, antud valdkonna spetsialistid ja klientide esindajad. Töögrupi tegevuse tulemusena luuakse äriplaan postrehabilitatsiooni ja tugiteenuste arendamiseks ning töötakse välja koostööplaan Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga ning Loksa Linnavalitsusega aastateks 2012–2015.

Alleesmärgid. Tallinna ja Loksa Linnavalitsuse, sihtgrupi esindajate, antud valdkonna ekspertide, praktikute ja spetsialistide pidev koostöö:

1. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja Loksa Linnavalitsusega koostööplaani koostamine aastateks 2012–2015.

2. SRK Loksa teenuste laiendamisele ja arendamisele suunatud äriplaani ja tegevuskava koostamine.

3. Sõltlastele ja nende lähedastele suunatud postrehabilitatsiooni teenuste ja tugiteenuste programmi väljatöötamine.

4. Järjepideva koostöö arendamine teiste rehabilitatsioonikeskustega (Sillamäe rehabilitatsioonikeskus ning rehabilitatsioonikeskused „Tee päästmisele“ ja „Sind ei jäeta üksi”).

5. Klientidele ja nende lähedastele mõeldud loengute/seminaride programmide koostamine (kasutatakse audio-ja videomaterjale) koos vastava kirjanduse ja parimate praktikate läbitöötamisega.

Projekti abikõlblikkuse periood 01.03.12 kuni 30.06.12
Aeg (kuu) Tegevus Tegevuse sisu kirjeldus Vastutaja
Märts Partnerite/ekspertide teavitamine, meeskonna kohustuste väljatöötamine, lepingute sõlmimine. Selleks et kaasata projekti antud valdkonna spetsialiste ja riigisektori esindajaid, teavitame rehabilitatsioonikeskusi, linnavalitsus, ametit endisi keskuse kliente, sotsiaalministeeriumit, justiitsministeeriumit ning antud valdkonna eksperti – Tervise Arengu Instituudi (TAI) narkomaania ennetusosakonna juhatajat projekti algusest, käigust ja lõpust. Projektijuht Linnavalitsus Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Keskuse juhataja
Aprill 1.Ümarlaua korraldamine 2.Töögrupi moodustamine äriplaani koostamiseks 3.Äriplaani koostamise koolitus Selleks, et selgitada välja klientide vajadused ja olemasolevad rehabilitatsioonimetoodikad, võrrelda neid Tallinna ja Loksa linnade vajadustega ja saada selle kohta spetsialistide arvamust, organiseerime ümarlaua, millest võtavad osa nimetatud gruppide esindajad. Ümarlauas luuakse kümneliikmeline töögrupp, milline osaleb äriplaani väljatöötamisel. Selleks, et anda Loksa SRK meeskonnale praktiliste harjutuste abil teavet äriplaani struktuurist ja õppida neid koostama äriplaani, tutvustada koolitusel osalejaile võimalike grantide allikaid, toetada organisatsiooni arengut ja arendamist, tõsta keskuse arendamise kaudu organisatsiooni institutsionaalset võimekust ja suutlikkust, viiakse läbi 1-päevane koolitus. Projektijuht Keskuse juhataja
Mai 1.Töögrupi kohtumine. 2.Koostegevuse ajakava väljatöötamine. 3.Seminaride programmi koostamine. 4.Postrehabilitatsiooni- ja tugiteenuste programmi väljatöötamine. Äriplaani koostamiseks kohtub töögrupp 2 korda 4 kuu jooksul. Esimesel kohtumisel töötakse välja koostegevuse ajakava. Koostatakse sõltlastele, nende lähedastele ning teistele huvitatud isikutele ja organisatsioonidele (vanemad, pedagoogid, noored, tudengid jt) sõltuvuse küsimusi puudutav seminaride programm. Koostatakse seminari programm ja teemakohase esitluse materjal koos kirjandusviidetega parimatest praktikatest ning samuti audio- ja videomaterjale. Projektijuht Töögrupp Keskuse juhataja
Juuni 1.Töögrupi kohtumine, kokkuvõtete tegemine. 2.Äriplaani kinnitamine. 3.Aruande koostamine Tulemuste analüüs ja hindamine, uue tegevuskava koostamine. Projektijuht Keskuse juhataja

Täiendavate küsimuste korral palun pöörduge projektijuhi Julia Kašina poole:

tel. +372 569 34 165; e-mail: info@loksakeskus.org