Ümarlaud

10.04.2012

Lugupeetud kollegid, koostööpartnerid ja sõbrad!

10.04.2012 toimus Tallinnas ümarlaud, mille korraldas MTÜ Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus Loksa koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga projekti „Postrehabilitatsiooni- ja tugiteenuste kompleksi arendamine sõltlastele ja nende lähedastele” raames. Ümarlaua eesmärgiks oli selgitada välja Tallinna, Loksa ja ka teiste Eesti linnade vajadused sõltlaste postrehabilitatsiooni teenuste järele, tutvuda parimate olevasolevate praktikatega Eestis (või mujal), tuua välja võimalikud arengusuunad selles valdkonnas ja leppida kokku konkreetsetes sammudes selliste teenuste arendamiseks. Loe edasi…

Täname kõiki, kes said osaleda ja oma arvamust avaldada! Ootame kommentaare ka nendelt, kes ei saanud osaleda või kes osalesid, aga ei jõudnud kõiki oma arvamusi ja seisukohti avaldada.

Viimastel aastatel on kiiresti kasvanud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tarvitajate arv, nt Tallinnas elab hinnanguliselt 5000 süstivat narkomaani. Uimastisõltuvusega seonduvate raviteenuste seas on postrehabilitatsioon praegu üks nõrgemaid valdkondi ja vajab väljaarendamist, kuna sõltuvushäirega inimesel, kes on läbinud rehabilitatsiooni või lõpetanud ise uimastite tarvitamise, säilib alati risk tagasi langeda.[1] Sarnaselt sõltuvushäiretega inimestele vajavad ka nende lähedased psühholoogilist tuge. Kahjuks kinnitavad uuringud, et tugiteenused sõltlaste lähedastele ei ole piisavalt kättesaadavad.

Mida peame silmas postrehabilitatsiooni teenuste all? Postrehabilitatsiooni või resotsialisatsiooni teenused on tegevused, mis on suunatud isiku tagasitoomisele normaalsesse elukeskkonda. Püütakse taastada ta füüsilist ja vaimset tervist, aidata tal keelduda psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest ja õpetada talle sotsiaalseid oskusi, mis loovad eelduse tema iseseisvaks toimetulekuks. Klienti õpetatakse samm-sammult korrastama suhteid lähedastega ja taastama sotsiaalseid sidemeid. Näeme, et postrehabilitatsiooni tulemusel saab inimene täisväärtuslikuks ühiskonnaliikmeks, kellel on püsiv töökoht ja sissetulek.

Ümarlauas arutleti vajaduse üle pakkuda sõltlastele ja nende lähedastele postrehabilitatsiooni teenust ning selle probleemsete kohtade üle. Rehabilitatsiooni ja postrehabilitatsiooni teenuste kogemust jagasid Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskuse, AIDSi Tugikeskuse, rehabilitatsioonitalu „Tee päästmisele” ja Loksa Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskuse esindajaid.

Spetsialistid tõid välja järgmised sõltlaste ja nende lähedaste proovikivid ja/või probleemid, millega nood kokku puutuvad pärast rehabilitatsiooni läbimist:

 • Pinged (purunenud ja/või rikutud) suhted pereliikmete ja lähedastega
 • Töö leidmise ja keskhariduse (täiendkoolituse, keelekursuste jne) saamisega seotud raskused
 • Elukoha leidmine
 • Teiste sõltuvuste tekkimine (arvuti-, mängusõltuvus jne)

Tallinna ja Loksa linnade prioriteetideks on esmane ennetustöö ja preventsiooniteenused noortele. Rehabilitatsiooni- ja postrehabilitatsiooni teenuseid toetatakse väiksemas mahus. Linnad on rohkem huvitatud ennetustegevustest, mis on suunatud lastele ja noortele. Rehabilitatsiooni ja postrehabilitatsiooni teenuseid toetab strateegiliselt riik.

Võimalikud arengusuunad selles valdkonnas võivad olla:

 • Laiendada võimalusi eeltööks rehabilitatsiooni pakkumiseks, koostades täpsed valikukriteeriumid konkreetsete rehabilitatsioonikeksuste jaoks, kes tegelevad sõltlastega.
 • Arendada olemasolevaid teenuseid (tugigrupid, psühholoogilised ja psühhoteraapilised teenused sõltlastele ja nende lähedastele, loengud ja seminarid).
 • Tagada teenuste integreeritus olemasolevatesse teenustesse ja nende kvaliteet.
 • Uurida välja ja täpsustada, kuidas seadus reguleerib rehabilitatsiooni ja postrehabilitatsiooni teenuseid sõltlastele ja nende lähedastele.
 • Selgitada välja, kuidas, mis tingimustel ja keda toetab riik postrehabilitatsiooni teenustega.
 • Töötada välja konkreetsete teenuste loetelu, mida osutatakse vastavalt isikute vajadustele.
 • Konkreetsed kriteeriumid, kellele seda teenust pakutatakse.
 • Tagada pidev võrgustikutöö, kuhu on kaasatud spetsialistid ja teised teenusepakkujad.

Lisaks soovime osutada projekti „Tugiteenused sõltuvushäiretega inimestele ja nende lähedastele tööturule naasmiseks ning tööturul püsimiseks” raames ellu viidud uuringule. Projekti raames viis MTÜ Convictus Eesti ellu kvalitatiivse uuringu sõltuvushäiretega isikute ja nende lähedaste tööelu vajaduste kaardistamiseks. Meie jaoks on tähtsad uuringu käigus tehtud alljärgnevad järeldused.

Enamik vastanutest tundsid, et soovivad täiendkoolitust.

Kõige enam esines vajadust eesti ja inglise keele kursuste järele, samuti tunti huvi ka kvalifikatsioonikursuste vastu.

Vajatakse teavet tööturuteenuste, vabade töökohtade ja töötaja õiguste kohta.

Paremaks toimetulekuks vajavad sõltuvushäiretega isikud psühholoogilist tuge.

Enamik sõltlaste lähedasi vajab spetsialisti abi, et parandada suhteid oma pere ja lähedastega.

Vajatakse eneseabirühma tuge, teraapiarühma tööd, psühholoogilist nõustamist ja loenguid sõltuvuse teemal.

Projekti ja uuringu kohta saab rohkem lugeda siit:

http://www.tallinn.ee/est/tervis/Tugiteenused-soltuvushairetega-inimestele-ja-nende-lahedastele-tooturule-naasmiseks-ning-tooturul-pusimiseks

Ümarlaua tulemusena on loodud projekti töögrupp, kes osaleb postrehabilitatsiooni ja tugiteenuste äriplaani väljatöötamises.

Ümarlaud korraldati projekti „Postrehabilitatsiooni- ja tugiteenuste kompleksi arendamine sõltlastele ja nende lähedastele” raames. Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Loksa SRK missioon on vähendada sõltuvusse langenud inimeste arvu, andes abivajajatele vaimset, psühholoogilist ja sotsiaalse rehabilitatsiooni alast abi.

Keskus osutab järgmisi tasuta võrgustikuteenuseid: sõltlaste ja HIV-positiivsete inimeste aitamine, ambulatoorne vastuvõtt klientidele ja nende lähedastele, postrehabilitatsioonilise tegevuse korraldamine, klientide resotsialiseerimine.

Lugupidamisega
Julia Kashina
MTÜ Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus Loksa
+372 569 34 165;  info@loksakeskus.org

[1] Tallinna Linnavalitsuse istungi protokoll 09.03.2011.a.