Psühhosotsiaalsed treeningud krimiinaalhooldustele noortele

12.01.2014

Alates novemberist 2013 kuni jaanuarini 2014 viidi projekti “Elavate linnad” raames ja koostöös Viru Vangla Noorte Kriminaalhooldusega ellu psühhosotsiaalne sotsiaalsete oskuste programm. Elluviijaks oli psühholoog Ivan Sokolov. Programmis osalesid Viru vangla noorte kriminaalhoolduses arvel olevad noored vanuses 16-20 aastat.

Programmi eesmärk on teha koostööd kriminaalhooldusega, et taasühiskonnastada kohtulikult karistatud noori, eesmärgiga vähendada uue kuriteo ohtu ja suurendada ühiskonna turvalisust.

Programm sisaldas psühholoogilise ja sotsiaalse toe elementidega psühhosotsiaalseid treeninguid kriminaalkorras karistatud noortele. Kokku viisime ellu 13 treeningut, osales üle 10 kriminaalkorras karistatud noore.

Programm koosnes mitmest komponendist ja sisaldas teavitamist, tingimuste loomist isiklike ja käitumuslike ressursside arendamiseks, positiivse minapildi kujundamist, isiksuse kujunemise eelduseks oleva vaimse keskkonna loomist ja erinevatest abiressurssidest ja allikatest teavitamist.

Treeningud sisaldasid tegevusi, mis käsitlesid motivatsiooni, suhtlemis- ja enesejuhtimisoskuste ning otsuste tegemise arendamist ning aitasid vähendada väärarusaamade kujunemist riskikäitumiste teemal.

Programm jätkub veebruarist aprillini.

Programm toimub projekti „Elavate linnad“ (VÜF-SP12) raames, mida toetab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.