Postrehabilitatsiooni- ja tugiteenuste kompleksi arendamine sõltlastele ja nende lähedastele

01.03.-30.06.2012.a. Sotsiaalrehabilitatsiooni keskuse Loksa algatusel ja Eesti-Šveitsi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital koostööprogrammi toetusel viib ellu projekt “Postrehabilitatsiooni- ja tugiteenuste kompleksi arendamine sõltlastele ja nende lähedastele”.

Eesmärk. Postrehabilitatsiooni- ja tugiteenuste efektiivsuse suurendamine ning SRK Loksa tegevusvaldkonna laiendamine koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja Loksa linnavalitsustega.

Eesmärgi saavutamiseks korraldatakse osapooltega ümarlaudu, konverents ja viiakse läbi grupitööd, milles osalevad partnerid, antud valdkonna spetsialistid ja klientide esindajad. Töögrupi tegevuse tulemusena luuakse äriplaan postrehabilitatsiooni ja tugiteenuste arendamiseks, töötakse välja koostööplaan Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga ning Loksa linnavalitsusega aastateks 2012-2015.

Alleesmärgid. Tallinna ja Loksa linnavalitsuste, sihtgrupi esindajate, antud valdkonna ekspertide, praktikute ja spetsialistide pidev koostöö:
1. koostööplaani koostamine Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja Loksa linnavalitsustega aastateks 2012-2015;
2. SRK Loksa teenuste laiendamisele ja arendamisele suunatud äriplaani ja tegevuskava koostamine;
3. Postrehabilitatsiooni- ja tugiteenuste programmi väljatöötamine sõltlastele ja nende lähedastele;
4. järjepideva koostöö arendamine teiste rehabilitatsioonikeskustega (Sillamäe rehabilitatsioonikeskus ning rehabilitatsioonikeskused „Tee päästmisele“ ja „Sind ei jäeta üksi“);
5. loengute/seminaride programmide koostamine (audio-ja videomaterjalide kasutamine) klientidele ja nende lähedastele koos vastava kirjanduse ja parimate praktikate läbitöötamisega.

15.07.2012

Lugupeetud kollegid, koostööpartnerid ja sõbrad!

Meil on hea meel teavitada Teid, et meie projekt „Postrehabilitatsiooni- ja tugiteenuste kompleksi arendamine sõltlastele ja nende lähedastele“, mida rahastas Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital on edukalt lõpule viidud.

Projekti eesmärk oli suurendada postrehabilitatsiooni- ja tugiteenuste efektiivsust ning laiendada SRK Loksa tegevusvaldkonda koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ja Loksa linnavalitsusega.

Eesmärgi saavutamiseks oli korraldatud ümarlaud, olid läbi viidud töögrupid, milles osalesid ametivõimu esindajad, kostööpartnerid, antud valdkonna spetsialistid ja klientide esindajad, oli korraldatud äriplaani koolitus organisatsiooni meeskonnale.

Projekti käigus olid kaardistatud klientide ja meeskonna vajadused, organisatsiooni põhiväärtused, võimalike teenuste loetelu, mida soovime arendada, lõpuni viidud organisatsiooni SWOT- analüüs.

Oli koostatud sõltuvuse küsimusi puudutav seminaride programm sõltlastele, nende lähedastele ning teistele huvitatud isikutele ja organisatsioonidele (lastevanemad, pedagoogid, noorsootöötajad, noored jt).

Oli korraldatud avatud uste päev. Avatud uste päeval tutvustasime meie keskust koostööpartneritele ja ametnikele, rääkisime meie teenustest ja teenuste arengust, arutasime läbi koostöö võimalusi, otsisime lisavõimalusi ennetustööks, sõltlaste ja nende lahedastele suunatud tugiteenuste arendamiseks.

TÄNAME kõiki, kes olid panustanud äriplaani väljatöötamisse: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Loksa Linnavalitsus, Tervise Arengu Instituut, MTÜ Convictus Eesti, Tallinna Laste Tugikeskus, Tallinna Laste turvakeskus, MTÜ Argentum, MTÜ Aidsi tugikeskus, MTÜ Eluliin, Sillamäe Narkorehabilitatsiooni keskus, SA Terve Eesti, MTÜ Arengu Sammud.

Arengusuunad selles valdkonnas:

  • Laiendada võimalusi eeltööks rehabilitatsiooni vastuvõtmiseks, koostades täpsed valikukriteeriumid konkreetse rahabilitatsioonikeksuste jaoks (nende vahel, kes tegelevad sõltlastega).
  • Arendada olemasolevaid teenuseid (tugigrupid, psühooloogilised ja psühooteraapilised teenused sõltlastele ja nende lähedastele, loengud ja seminarid).
  • Tagada teenuste kvaliteet ja integreeritus olemasolevatesse teenustesse.
  • Töötada välja konkreetsete teenuste loetelu, vastavalt vajadustele ja konkreetsed kriteeriumid, kellele seda teenust pakutakse.
  • Tagada pidev võrgustikutöö spetsialistidega ja teiste teenusepakkujatega.

TÄNAME Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fondi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali projekti toetuse eest!